Ranking: III CAMPEONATO BAIANO DE IPSC SHOTGUN - 2019